Statut, Hymn

 

 

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Szczecineckie Bractwo Kurkowe w Szczecinku zwane dalej  „ Bractwem”, powstałe w 1994r. nawiązując do staropolskich tradycji i strzelań Bractw Kurkowych z regionu Pomorza i Wielkopolski.

Terenem działania „ Bractwa” jest obszar RP, a siedzibą władz miasto Szczecinek.

Bractwo używa pieczęci z napisem nazwy Bractwa podanej w § 1.

Barwami „ Bractwa”są kolory zielono–biało–zielone, godłem(symbolem) Bractwa jest (załącznik nr 1).

Bractwo posiada sztandar ( załącznik nr 2 ).

§ 2

                Bractwo jest stowarzyszeniem zawiązanym na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U.
z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

 

§3

Bractwo może wystąpić o uznanie za Organizację Pożytku Publicznego na zasadach określonych
w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku
(z późn. zm.). Decyzje o powyższym podejmuje Rada Bractwa.

§ 4

 

Bractwo jest stowarzyszeniem strzeleckim apolitycznym, paramilitarnym o charakterze obronnym i strzelecko - kolekcjonerskim oraz trwałym zrzeszeniem osób, które są zainteresowane szerzeniem wiedzy i umiejętności obronnych, zawiązanym dla realizacji celu określonego w § 7 i 8 niniejszego statutu mogącym prowadzić działalność sportową, rekreacyjną i turystyczną.

 

§ 5

Bractwo może zrzeszać się dobrowolnie w Związki Stowarzyszeń.
W swoich zadaniach statutowych współpracuje ze Zjednoczeniem Bractw Kurkowych RP, Polskim Związkiem Strzelectwa Sportowego i innymi organizacjami strzeleckimi.

Bractwo może prowadzić Młodzieżową Sekcję Strzelecką.

§ 6

Bractwo opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Jako stowarzyszenie
do prowadzenia swych spraw może także zatrudniać pracowników
członków. Nie prowadzi działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ  II

Cele i środki działania.

§ 7

Celem działania „ Bractwa” jest:

1. Prowadzenie działalności szkoleniowej, służącej podnoszeniu umiejętności strzeleckich i karności
w szeregach brackich.

2. Popularyzacja wiedzy i umiejętności obronnych mieszkańców  Szczecinka.

3. Propagowanie sportów strzeleckich i obronnych wśród swych członków oraz społeczności lokalnej.

4. Pielęgnowanie i propagowanie idei patriotycznych, tradycji historycznych oraz tradycji brackich.

5. Kształtowanie i pielęgnowanie świadomości oraz poczucia obowiązków obywatelskich i państwowych  względem Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Współuczestniczenie w uroczystościach z okazji świąt państwowych, kościelnych oraz lokalnych.

7. Współpraca z podobnymi stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi w kraju i za granicą.

8.  Wspieranie członków  Bractwa w strzelectwie kolekcjonerstwie broni,  gromadzeniu pamiątek historycznych i pogłębieniu wiedzy historycznej dotyczącej Bractw Kurkowych.

9. Wspieranie organizacji pozarządowych, grup i jednostek o podobnym profilu działalności.

10. Wspieranie inicjatyw służących tworzeniu społeczeństwa otwartego i obywatelskiego mieszkańców i członków Bractwa.

§ 8

Cel ten osiągnie stowarzyszenie przez:

1. Szkolenie członków Bractwa oraz mieszkańców Szczecinka w umiejętnościach strzeleckich.

2. Organizowanie strzelań z broni palnej bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze
do 6mm, broni centralnego zapłonu oraz czarnoprochowej i pneumatycznej;

3. Pielęgnowanie tradycji strzeleckich bractw kurkowych w urządzaniu tradycyjnych pochodów i rautów brackich;

4. Kształtowanie chrześcijańskich postaw, koleżeństwa, przyjaźni, rywalizacji sportowej, kultury osobistej, odpowiedzialności i poszanowania zdrowia;

5. Organizację różnego rodzaju zawodów, imprez, spotkań, prelekcji, pokazów, popularyzacji wiedzy z dziedziny strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni oraz  uczestnictwo w organizacyjnym systemie zawodów sportowych;

6. Zarządzanie posiadanymi lub użyczonymi obiektami i urządzeniami, dbając o ich rozbudowę, modernizację, remonty i konserwację;

7. Współpracę z organizacjami, instytucjami i osobami fizycznymi wspierającymi naszą działalność;

8. Organizowanie i prowadzenie imprez integracyjnych wśród członków i sympatyków „ Bractwa”;

9. Organizowanie i prowadzenie Młodzieżowej Sekcji Strzeleckiej.

10. Udział członków stowarzyszenia w zawodach krajowych i zagranicznych organizowanych przez inne Bractwa Kurkowe z broni palnej bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze do 6mm, broni centralnego zapłonu oraz broni czarnoprochowej;

11. Współpracę z organami samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz z osobami, grupami i innymi instytucjami o podobnym profilu działalności;

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie Bractwa – ich prawa i obowiązki

§ 9

1. Członkami bractwa mogą być osoby fizyczne lub prawne.

2. Osoba prawna może być tylko członkiem honorowym lub wspierającym.

3. Członkiem zwyczajnym Bractwa może być każda osoba fizyczna pełnoletnia niewykluczona z innego Bractwa RP, deklarująca po przystąpieniu zakup munduru Bractwa, wniesieniu wpisowego
i opłaceniu składki członkowskiej.

4. O przyjęciu decyduje Rada Bractwa zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu członków.
W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
W przypadku odmowy przyjęcia wniosku Rada Bractwa nie ma obowiązku wyjaśnienia powodu.

§ 10

Członkowie Bractwa dzielą się na:

 

1. Zwyczajnych – członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która:

a) wypełni pisemną deklarację o wstąpieniu do „ Bractwa”;

b) odbędzie sześciomiesięczny staż kandydacki ( członkom sekcji młodzieżowej, po uzyskaniu pełnoletności zalicza się do stażu ich dotychczasowy okres członkowstwa, nie mniejszy niż sześć miesięcy );

c) uiści wpisowe oraz opłaca składki członkowskie;

d) zakupi mundur Bractwa;

e) uzyska pisemne potwierdzenie o przyjęciu przez Radę Bractwa;

f) zobowiąże się do przestrzegania „ Roty Ślubowania” ( tekst „Roty Ślubowania”  - załącznik nr 3
do niniejszego statutu).

 

2. Wspierających – członkiem wspierającym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna, która:

a) wypełni pisemną deklarację o wstąpieniu do „ Bractwa”;

b)  nie posiada munduru oraz nie deklaruje wstąpienia do Zjednoczenia Bractw Kurkowych RP;

c) odbędzie sześciomiesięczny staż kandydacki;

 

3. Honorowych – członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna bez względu
na przynależność państwową, która uzyskała znaczące zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej, Regionu
lub „ Bractwa”. Członkowie honorowi „ Bractwa” zwolnieni są z opłat wpisowych, członkowskich i może posiadać mundur Bractwa.

 

4. Sekcja Młodzieżowa – członkiem sekcji młodzieżowej może być:

a) każda osoba fizyczna, przed ukończeniem 18 roku życia, która ukończyła 14 rok życia;

b) wypełni pisemną deklarację o wstąpieniu do „Bractwa”, potwierdzoną pisemną zgodą rodziców
lub prawnych opiekunów;

c) zostanie przyjęta przez Radę Bractwa;

d) opłaca składki członkowskie;

§ 11

Członkowstwo ustaje wskutek:

1. Śmierci członka.

2. Dobrowolnego wystąpienia z Bractwa zgłoszonego na piśmie.

3. Wykluczenia w przypadku gdy członek Bractwa:

a)  dopuścił się celowego działania na szkodę Bractwa;

b)  dopuścił się popełnienia czynu niehonorowego;

c)  nieprzestrzegania postanowień statutu i obowiązujących w Bractwie regulaminów;

d) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu z wyłączeniem kar administracyjnych (mandat, kolegium) ;

O wykluczeniu decyduje Sąd Honorowy.

4. Nieopłacenia przez okres dwunastu miesięcy składek członkowskich oraz innych świadczeń ustalonych przez Radę lub Walne Zebranie Bractwa.

5. Członek występujący lub wykluczony traci wszelkie prawa wobec Bractwa i nie może żądać zwrotu opłat złożonych na rzecz Bractwa.

§ 12

O zawieszeniu członka Bractwa decyduje Rada Bractwa na swoim posiedzeniu po zasięgnięciu opinii Sądu Honorowego. Rozstrzyga zwykła większość głosów. Członkowi wykluczonemu z Bractwa lub zawieszonemu w prawach członkowskich przysługuje prawo odwołania się do Sądu Honorowego
w przeciągu miesiąca od dnia doręczenia mu powiadomienia o wykluczeniu lub zawieszeniu.

Przeciw orzeczeniu Sądu Honorowego dopuszczalne jest dalsze odwołanie do Walnego Zebrania, które wnieść należy w ciągu jednego miesiąca od dnia doręczenia wyroku. Orzeczenie Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 13

Prawa i obowiązki członków:

 1. Członek zwyczajny.

Prawa:

a) godnie nosić prawo do tytułu „ członek zwyczajny Bractwa”, w skrócie „ członek Bractwa”;

b) godnie nosić  mundur Bractwa podczas strzelań i wszelkich uroczystości Bractwa ( mundur członek nabywa na koszt własny);

c) brać udział w działalności Bractwa, uczestniczyć z głosem decydującym na Walnym Zebraniu, wybierać i być wybieranym do władz Bractwa;

d) piastowania godności Króla Kurkowego;

e) korzystania z urządzeń i sprzętu Bractwa oraz możliwości uzyskania nagród ustalonych  regulaminem strzelniczym lub przez Radę Bractwa;

f) w razie śmierci ma zapewniony udział Bractwa w pogrzebie z wszelkimi honorami.

 Obowiązki:

a) ścisłe przestrzeganie wszelkich regulaminów, objętych niniejszym statutem;

b) zakup munduru Bractwa oraz uiszczenie składki do Zjednoczenia Bractw Kurkowych RP;

c) regularne płacenie składek członkowskich ( I rata do 30 czerwca, II rata do końca października );

d) w miarę możliwości reprezentować Bractwo na zawodach wyjazdowych w innym Bractwie Kurkowym.

 

2. Członek wspierający.

Członkowie wspierający Bractwa:

a)  nie biorą udziału w głosowaniach dotyczących umundurowania, wyjazdów reprezentacyjnych i nie mają prawa reprezentowania Bractwa na zewnątrz;

b) mogą brać udział wyłącznie w zawodach, strzelaninach organizowanych dla członków bractwa, z wyjątkiem strzelania o tytuł Króla Kurkowego Szczecineckiego Bractwa Kurkowego.

c) ściśle przestrzega wszelkich regulaminów, objętych niniejszym statutem;

 

3.  Członek honorowy:

a) ściśle przestrzega wszelkich regulaminów, objętych niniejszym statutem;

b) reprezentuje Szczecineckie Bractwo Kurkowe za zgodą Rady Bractwa;

c) nosi strój organizacyjny, insygnia oraz odznaki Bractwa.

 

4. Sekcja Młodzieżowa:

 Prawa:

a) godnie nosić prawo do tytułu „ członek sekcji młodzieżowej” Bractwa;

b) reprezentować Bractwo w zawodach i uroczystościach z wyłączeniem tych, do których wymagana jest godność członka zwyczajnego;

c) korzystać z urządzeń i sprzętu Bractwa oraz uzyska opiekę i pomoc związaną z uprawianiem sportów strzeleckich.

 Obowiązki:

a) ścisłe przestrzeganie wszelkich regulaminów objętych niniejszym statutem;

b) regularne opłacanie składek członkowskich.

 

ROZDZIAŁ  IV

Władze Bractwa

§ 14

1. Władzami Bractwa są:

a) Walne Zebranie

b) Rada Bractwa

c) Komisja Rewizyjna

d) Sąd Honorowy

2. Kadencja władz trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się  w głosowaniu jawnym lub tajnym,
w zależności od uchwały Walnego Zebrania.

§ 15

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą „ Bractwa”.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Walne Zebranie zwołuje Rada Bractwa corocznie w I kwartale, zawiadamiając pisemnie lub 
na ( facebooku, stronie internetowej i poczty elektronicznej) wszystkich członków o terminie, miejscu
i porządku obrad, przynajmniej na 14 dni przed jego odbyciem.

4. Nadzwyczajne zebranie może być zwołane na żądanie:

a) Rady Bractwa

b) Komisji Rewizyjnej

c) Co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zgłoszone na piśmie ( posiadających czynne  prawo wyborcze).

5. Nadzwyczajne Zebranie załatwia tylko te sprawy, dla których zostało zwołane i to w terminie jednego miesiąca od chwili żądania jego zwołania.

§ 16

1. Walne (Nadzwyczajne) Zebranie obraduje prawomocnie w pierwszym terminie przy obecności ½ liczby członków.

2. W przypadku braku ½ liczby członków Zebranie odbywa się w drugim terminie, w tym samym dniu, 30 minut później obradując prawomocnie bez względu na ilość członków.

§ 17

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Rozpatrywanie oraz zatwierdzanie sprawozdań Rady Bractwa, Komisji Rewizyjnej, Sądu Honorowego i udzielanie absolutorium ustępującej Radzie.
 2. Rozpatrywanie i podejmowanie decyzji wynikających z wniosków Sądu Honorowego.
 3. Wybór władz Bractwa w głosowaniu jawnym lub tajnym.
 4. Uchwalanie programu działania.
 5. Podejmowanie decyzji w sprawie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości.
 6. Uchwalanie zmian statutu.
 7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Bractwa.
 8. Podjęcie uchwały o treści „ Roty Ślubowania”
 9. Uchwalenie wysokości składek członkowskich i innych opłat.
 10. Podejmowanie uchwał o nadaniu tytułu członka honorowego.
 11. Podejmowanie uchwał w sprawach  szczególnych dla istnienia i działalności bractwa.
 12. Zatwierdzenie regulaminów dotyczących wewnętrznej działalności Bractwa.

§ 18

1. Rada Bractwa składa się z pięciu osób:

a) Starszego Bractwa

b) Podstarszego Bractwa

c) Pisarza Bractwa

d) Podskarbiego Bractwa

e) Strzelmistrza

2. Członkami Rady mogą być członkowie zwyczajni Bractwa.

3. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

4. Uchwały Rady podejmowane są zwykła większością głosów, przy obecności najmniej 3/5 składu członków. W razie równej ilości głosów decyduje głos Starszego Bractwa.

5. Starszy Bractwa zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek 2/5 członków Rady oraz przewodniczy posiedzeniom Rady.

§ 19

W razie śmierci lub ustąpienia w trakcie trwania kadencji któregokolwiek z członków Rady Bractwa, Komisji Rewizyjnej, Sądu Honorowego - Radzie Bractwa przysługuje prawo dokooptowania innego członka zwyczajnego do czasu przyszłego Walnego Zebrania .

§ 20

Do kompetencji Rady Bractwa należy:

 1. Zwoływanie Walnego Zebrania Bractwa.
 2. Reprezentowanie na zewnątrz i działanie w imieniu Bractwa.
 3. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Bractwa.
 4. Kierowanie całokształtem działalności Bractwa.
 5. Uchwalanie i przyjmowanie budżetu Bractwa.
 6. Zarządzanie majątkiem i określanie sposobu wydatkowania środków finansowych przez sekcje,
  w ramach udzielonych pełnomocnictw.
 7. Udzielanie członkom wyróżnień i kar.
 8. Wykonywanie  innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Bractwa, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego.
 9. Podjęcie uchwały o ujednoliceniu ubioru dla członków Bractwa.
 10. Decydowanie w sprawie zakupu sprzętu strzeleckiego.

§ 21

Obowiązki Rady Bractwa:

Do obowiązków Starszego Bractwa należy kierowanie całością prac Rady Bractwa w czasie trwania kadencji Rady.

Podstarszy Bractwa pełni obowiązki Starszego w czasie jego nieobecności oraz wykonuje inne zlecone przez Radę Bractwa zadania.

Pisarz  Bractwa prowadzi protokoły wszelkich zebrań, załatwia korespondencję i troszczy się o sprawną administrację wewnątrz Bractwa.

Podskarbi jest obowiązany prowadzić prawidłową dokumentację finansową Bractwa. Odbiera on wszelkie wpływy gotówkowe za pokwitowaniem i uskutecznia wypłaty przewidziane w budżecie na podstawie asygnaty Starszego Bractwa, Podstarszego Bractwa lub pisarza. Wszelką zebraną gotówkę podskarbi winien  wpłacać na konto Bractwa w banku, wyznaczonym przez Radę Bractwa. Podejmowanie kwot z banku może nastąpić tylko za podpisem Starszego Bractwa lub Podstarszego Bractwa i Podskarbiego. Podskarbi obowiązany jest przedkładać na posiedzeniu Rady Bractwa co kwartał zestawienie rachunkowe, wykazujące stan kasy Bractwa.

Strzelmistrz jest odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie i przechowywanie broni i amunicji, organizację i prowadzenie ćwiczeń i strzelań brackich oraz przestrzeganie porządku i bezpieczeństwa na strzelnicy.

§ 22

Król Kurkowy

Temu z braci, który w corocznym tradycyjnym strzelaniu królewskim okaże się najlepszym przysługuje tytuł Króla Kurkowego. Jego imię i nazwisko zostaje wypisane na łańcuchu królewskim oraz wpisane do pamiątkowej księgi.

Przywileje Króla Kurkowego

1)      Zaprzysiężenie nowo przyjętych członków Bractwa.

2)      Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Bractwa z głosem doradczym.

3)      Otwieranie wewnętrznych zawodów strzeleckich oraz innych uroczystości Bractwa Kurkowego.

4)      Wręczanie nagród na zawodach wewnętrznych.

§ 23

Rada reprezentuje „ Bractwo” na zewnątrz.

Do składania oświadczeń woli upoważnieni są dwaj członkowie Rady – Starszy  Bractwa wraz
z Podstarszym,   a w przypadku niemożności składania  oświadczenia woli (z różnych przyczyn np choroby, wyjazdu) upoważnieni są  Starszy lub Podstarszy razem z Podskarbim ewentualnie z innym członkiem  Rady .

§ 24

Sposób reprezentowania Bractwa na zewnątrz:

1.Reprezentacja ceremonialna – pod względem ceremonialnym reprezentuje bractwo na zewnątrz mianowicie wobec władz i osób trzecich Starszy Bractwa lub w jego zastępstwie Podstarszy Bractwa.

2. Zastępstwo prawne – wszelkie pisma wychodzące z Rady Bractwa, oraz plenipotencję i pisemne zobowiązania w imieniu Bractwa winno być zaopatrzone w podpisy dwóch członków Rady Bractwa, mianowicie: Starszego lub Podstarszego Bractwa i Pisarza lub Podskarbiego Bractwa opatrzonych pieczęcią Bractwa. Pisma tylko w tej formie są ważne.

3. Oświadczenia składane przez Radę Bractwa w imieniu Bractwa w formie aktu notarialnego lub notarialnie zalegalizowanego nie wymagają dla swej ważności dodania odcisku pieczęci.

4. W wyjątkowych sytuacjach, ważnych wydarzeniach dla Bractwa przy braku możliwości reprezentowania „Bractwa” przez członków Rady, do reprezentowania zostaje wyznaczony członek zwyczajny za zgodą dwóch członków Rady Bractwa.

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna składa się z minimum trzech członków  wybranych przez Walne Zebranie.
  W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Rady Bractwa i pracownicy ewentualnie zatrudnieni w Bractwie.
 2. Komisja Rewizyjna ze swojego grona wybiera przewodniczącego.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Rady ( bez prawa głosu).

§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Przeprowadzenie okresowej kontroli statutowej i finansowej działalności Bractwa najmniej raz w roku.

2. Przedkładanie Radzie uwag i wniosków oraz w razie potrzeby kierowanie spraw do Sądu Honorowego.

3. Zwoływanie Nadzwyczajnego walnego Zebrania.

4. Z każdorazowej rewizji Komisja sporządza protokół, który przedkłada Radzie Bractwa i Walnemu Zebraniu, wnosząc jednocześnie o udzielenie lub odmówienie absolutorium Radzie Bractwa.

§ 27

1. Sąd Honorowy „ Bractwa” składa się z wybranych przez Walne Zebranie 3członków zwyczajnych, którzy z pośród siebie wybierają przewodniczącego i sekretarza.

2. W skład Sądu Honorowego nie mogą wchodzić osoby zatrudnione w Bractwie.

3. W posiedzeniach Sądu Honorowego może brać udział dwóch członków Rady Bractwa, którym przysługuje prawo występowania w interesach „ Bractwa’.

4. Posiedzenia Sądu Honorowego zwołuje przewodniczący – w miarę potrzeby.

§ 28

Do kompetencji Sądu Honorowego należy:

1.Rozpatrywanie i załatwianie wszelkich spraw honorowych członków oraz powstałych sporów
w obrębie „ Bractwa”.

2. Do podejmowania uchwał i orzeczeń konieczna jest obecność co najmniej trzech członków Sądu
( w tym przewodniczącego).

3. O jawności lub tajności narad, rozpraw decyduje Sąd Honorowy. 

§ 29

1. Na pisemny wniosek Rady „ Bractwa” lub poszczególnych członków „ Bractwa”, Sąd Honorowy wdraża postępowanie i wyznacza rozprawę, na którą wzywa obwinionego, świadków i w razie potrzeby rzeczoznawców.

2. Wyznaczenie rozprawy musi nastąpić w terminie 30 dni od daty potwierdzenia zgłoszenia pisemnego wniosku do Sądu.

3. Obwiniony może powierzyć zastępstwo procesowe względnie obronę innej osobie ( osoba ta musi być członkiem „ Bractwa”). Zastępca winien okazać się pisemnym pełnomocnictwem.

4. Orzeczenie ogłasza Przewodniczący Sądu ustnie, zaś w terminie 14 dni doręcza się sądzonemu przygotowane na piśmie orzeczenie z krótkim uzasadnieniem.

5. Wezwanie na rozprawę wysyła się listem poleconym.

6. Jeżeli obwiniony – mimo wezwania – bez usprawiedliwienia nie stawi się na wyznaczoną rozprawę, wówczas ma 7 dni na pisemne wyjaśnienie swojej nieobecności. Jeżeli wyjaśnienie takie nie zostanie dostarczone Sąd może wydać orzeczenie na podstawie akt i zgromadzonych informacji.

7. Orzeczenie staje się prawomocne, o ile zasądzony nie zgłosi sprzeciwu w terminie do 30 dni, od daty wręczenia orzeczenia.

8. Sąd Honorowy nakłada zasądzonemu rzeczywiste koszty postępowania.

9. Instytucją odwoławczą od orzeczenia Sądu Honorowego jest Walne Zebranie. Wnieść je należy pisemnie w przeciągu jednego miesiąca od dnia doręczenia. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze „ Bractwa

§ 30

 1. „ Bractwo” ma prawo posiadać majątek ruchomy i nieruchomy oraz przyjmować darowizny, dotacje i subwencje.
 2. Dochody z działalności statutowej, darowizn, spadków, zapisów oraz zbiórek publicznych.

§ 31

Fundusze „Bractwa” stanowią:

 1. Składki członkowskie, opłaty wpisowe i opłaty roczne.
 2. Dotacje, subwencje władz państwowych, samorządowych i instytucji społecznych, spółdzielczych, rzemieślniczych, zakładów pracy, spółek itd. oraz osób fizycznych.
 3. Inne wpływy.

ROZDZIAŁ  VI

Postanowienia końcowe

§ 32

Rozwiązanie Bractwa może nastąpić:

 1. Szczecineckie Bractwo Kurkowe w Szczecinku może rozwiązać się jedynie na podstawie uchwał dwóch po sobie następujących Walnych Zebraniach, z których ostatnie odbyć się musi co najmniej 14 dni po pierwszym. Do prawomocności uchwały rozwiązującej Bractwo potrzebna jest większość ¾ głosów wszystkich członków Bractwa.
 2. Na podstawie decyzji organu rejestrującego.

§ 33

Uchwała o rozwiązaniu „ Bractwa” określi jednocześnie tryb jego likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek „ Bractwa”.

§ 34

Zmiana statutu:

Do zmiany statutu potrzebna jest minimum ¾ głosów obecnych na Walnym Zebraniu członków , które wówczas jest zdolne do uchwalenia zmiany statutu, jeżeli obecna jest
co najmniej ½ wszystkich członków Bractwa.

Statut niniejszy obowiązuje Bractwo w chwili zatwierdzenia na Walnym Zebraniu.

Szczecinek dn. 31.03.2017r

Starszy Bractwa

Wiktor Dębski

Podstarszy Bractwa - Ryszard Fociński

Podskarbi Bractwa  - Tadeusz Hołdakowski

Pisarz Bractwa - Paweł Jarocinski

Strzelmistrz - Mikosza Sławomir

 

Rota  Ślubowania  - załącznik nr 3  do niniejszego statutu:


„Ślubuję wedle najlepszej woli i chęci służyć Ojczyźnie w każdej potrzebie. Będę postrzegał przepisów Statutu i Regulaminu oraz wszystkich rozporządzeń Rady Bractwa, dążąc do dalszego rozwoju. Ślubuję okazywać zdyscyplinowanie wobec decyzji przełożonych  (Tak mi dopomóż Bóg)”

 

Hymn Kurkowych Bractw Strzeleckich

(oparty na Marszu Strzelców z 1863 r.)

 

 

Hej, Bracia wraz - szeregiem broń przy broni!
A z piersi naszych żywy stanie mur,
Jak ojców kord - tak Polskę dziś zasłoni
Z braterskich strzelb piorunów gromki chór,
Wszak z hufca strzelców zastęp wnet gotowy,
By za Ojczyznę w święty ruszyć bój,
Obrońców ziemi wzbudzić zapał nowy
I mundur zmienić na obrońców strój.

 

Ref : Po wieków wiek, strzeleckie oko dłoń
To straż, to tarcz, to dla Ojczyzny broń.

 

Gdy w dziejów mroku życie Polski gasło,
Krew bohaterów sączył srogi wróg,
W bractwie strzeleckim żyło wieczne hasło:
Hej ! W broni palnej szukaj zbawczych dróg !
I pierzchnął wróg z Ojczyzny zmartwychwstałej,
Rozprysła się kajdanów twarda stal
Więc ojców wzorem i dla ojców chwały
Do oka broń i mierz i cel i pal !

 

Ref : Po wieków wiek, strzeleckie oko dłoń
To straż, to tarcz, to dla Ojczyzny broń.